ماشین های Audi از اول یعنی سال 1929 تا سال 2015 - 1

سال 1929

Audi-Imperator 1929

Audi-Imperator 1929


سال 1936

Audi-Union Type C 1936

Audi-Union Type C 1936

Audi-Union Type C 1936

Audi-Union Type C 1936


سال 1969

Audi-100 1969


سال 1979

Audi-100 1979

Audi-100 1979


سال 1980

Audi-quattro 1980

Audi-quattro 1980

Audi-quattro 1980

Audi-quattro 1980

Audi-quattro 1980


سال 1984

Audi-100 Avant quattro 1984

Audi-Sport quattro 1984


سال 1985

Audi-Coupe GT 1985

Audi-Sport quattro S1 1985


سال 1987

Audi-90 1987

Audi-90 1987

Audi-90 1987

Audi-90 1987

Audi-90 1987


سال 1988

Audi-Coupe 1988

Audi-Coupe 1988

Audi-Coupe 1988

Audi-Coupe 1988

Audi-quattro 1988

Audi-V8 1988

Audi-V8 1988

Audi-V8 1988

Audi-V8 1988

Audi-V8 1988

Audi-V8 1988


سال 1989

Audi-200 1989

Audi-200 1989

Audi-200 1989

Audi-200 Avant 1989

Audi-200 Avant 1989

Audi-200 Avant 1989

Audi-200 Avant 1989

Audi-200 Avant 1989

Audi-90 quattro 1989

Audi-V8L quattro 1989


سال 1991

Audi-100 1991

Audi-100 1991

Audi-100 1991

Audi-100 1991

Audi-100 1991

Audi-100 1991

Audi-100 Avant 1991

Audi-100 Avant 1991

Audi-100 Avant 1991

Audi-100 Avant 1991

Audi-100 Avant 1991

Audi-80 Avant 1991

Audi-80 Avant 1991

Audi-80 Avant 1991

Audi-80 Avant 1991

Audi-80 Avant 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-Avus quattro Concept 1991

Audi-quattro Spyder Concept 1991

Audi-quattro Spyder Concept 1991


سال 1992

Audi-Cabriolet 1992

Audi-Cabriolet 1992

Audi-Cabriolet 1992

Audi-Cabriolet 1992


سال 1993

Audi-RS2 Avant 1993


سال 1995

Audi-S6 1995

Audi-S6 1995

Audi-TTS Concept 1995

Audi-TTS Concept 1995

Audi-TTS Concept 1995

Audi-TTS Concept 1995

Audi-TT Coupe Concept 1995

Audi-TT Coupe Concept 1995

Audi-TT Coupe Concept 1995

Audi-TT Coupe Concept 1995

Audi-TT Coupe Concept 1995


سال 1996

Audi-S6 Avant 1996


سال 1998

Audi-200 1998

Audi-A3 3-door 1998

Audi-A3 3-door 1998

Audi-A3 3-door 1998

Audi-A3 3-door 1998


تاریخ : 1393/6/17 - 00:31:31
نطر کاربران